แพลตฟอร์มล่าสุด
เพื่อการโปรโมทคอนเทนท์คุณภาพ

ขับเคลื่อนความสาเร็จ ด้วยคอนเทนท์คุณ

เริ่มต้น
Nytive ทำงานอย่างไร
พับบลิชเชอร์ที่ทำงานร่วมกับ Nytive
กลุ่มผู้ใช้งาน Nytive
ประสิทธิภาพในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ดียิ่งขึ้น

Nytive วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกระจายคอนเทนท์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจอย่างถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถเลือกกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตามสถานที่ อุปกรณ์สื่อสาร ช่วงเวลา
และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน